15/2020 – Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą w Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. Emitent nabył 1.500.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Nabycie akcji nastąpiło po cenie jednostkowej 8,30 zł za akcję, w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A., o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. oraz 13/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

Nabyte akcje własne stanowią ogółem 4,606% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,606% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.
Przy nabyciu akcji, zgodnie z treścią Zaproszenia, zastosowano proporcjonalną redukcję ofert sprzedaży, która wyniosła 62,4295%.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.500.599 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.500.599,00 zł.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Go to top