15/2018 – Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2018 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą.

W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem spółki przejmowanej Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:
1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania.

Plan Połączenia podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl

Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zgodnie z zaplanowaną strategią gospodarczą Grupy RAWLPLUG S.A. (dalej: „Grupa”), jednym z elementów podejmowanych działań jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.
Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji produkcyjnych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym.

Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.

Plan połączenia Rawlplug S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (165,2 KB)

Załącznik nr 1 do Planu połączenia – projekt uchwały NWZ Rawlplug S.A. (142,2 KB)

Załącznik nr 2 do Planu połączenia – projekt uchwały NZW Koelner – Tworzywa – Sztuczne sp. z o.o. (143,1 KB)

Załącznik nr 3 do Planu połączenia – ustalenie wartości majątku Koelner Tworzywa – Sztuczne sp. z o.o. (135,4 KB)

Załącznik nr 4 do Planu połączenia – oświadczenie o stanie księgowym Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (160,4 KB)

Załącznik nr 5 do Planu połączenia – oświadczenie o stanie majątkowym Rawlplug S.A. (150,3 KB)

 

Go to top