14/2020 – Propozycja Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych – zmiana rekomendacji Zarządu

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zarząd Rawlplug S.A. postanowił zmienić rekomendację z dnia 18.03.2020 r. w sprawie podziału zysku zawartą w uchwale nr 2/03/2020, o której Spółka informowała w raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 18 marca 2020 r., i proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:
– pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Spółki z Koelner Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz połączenia Spółki z Koelner – Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 3 111 486,22 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),
– zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 21 290 456,72 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

Przyczyną zmiany dotychczasowej rekomendacji zawartej w uchwale Zarządu nr 2/03/2020 z dnia 18.03.2020 r. jest uruchomienie przez Spółkę programu skupu akcji własnych zgodnie z:
– uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
– uchwałą Zarządu Spółki z dnia 18.06.2020 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki,
– uchwałą Zarządu z dnia 09.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki.

Przedmiotowy wniosek zawierający rekomendację Zarządu zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, a ostateczną decyzję podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top