14/2019 – Powołanie Zarządu Rawlplug S.A. na nową kadencję

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24.05.2019 r. powołała w skład Zarządu na nową wspólną kadencję dotychczasowych jego Członków w składzie:
Pan Radosław Koelner – Prezes Zarządu,
Pan Marek Mokot – Wiceprezes Zarządu,
Pan Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu ds. Finansowych.

Poniżej Spółka podaje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. Członków:

Pan Radosław Koelner
Wykształcenie:
Pan Radosław Koelner jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
W latach 1993 – 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner, w latach 2004 – 2018 był Prezesem Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., od 2002 r. jest Prezesem Zarządu Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.), od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. Pan Radosław Koelner jest również wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółkach Amicus sp. z o.o. oraz Amicus Poliniae sp. z o.o. Dodatkowo Pan Radosław Koelner pełni szereg funkcji w spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Radosław Koelner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Radosław Koelner nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Mokot
Wykształcenie:
1995 Studium Podyplomowe na wydziale Ekonomii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego kierunek: „Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego oraz Marketing”.
1989-1994 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii; Ekonomika Transportu Morskiego.
Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
29.03.2019 – do chwili obecnej Rawlplug S.A.
• Wiceprezes Zarządu
01.10.2012 – do chwili obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
• Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
31.12.2018 – do chwili obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie
• Kierownik Oddziału
01.10.2012 – 31.12.2018 Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.
• Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu
07.09.1998 – 30.09.2012 GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. (dawniej Gunnebo Baltic Sp. z o.o.), Orneta, Woj. Warmińsko-Mazurskie
• (01.01.2011 – 30.09.2012) DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (V-ce Prezes Zarządu)
• (01.09.2009 – 31.01.2011) DYREKTOR ZAKŁADU GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. w Ornecie, (V-ce Prezes Zarządu)
• (01.01.2006 – 30.08.2009) Dyrektor ds. Rozwoju w Krajach Europy Południowej i Logistyki. (Director for Business Development in Southern Europe and Logistic). Dyrektor Generalny Gunnebo Industries s.r.l. w Rumunii.
• (01.01.2004 – 31.12.2005) V-ce DYREKTOR Gunnebo Industries Sp z o.o. (Finanse i Logistyka)
• (11.08.1999 – 31.12.2003) KIEROWNIK DS. FINANSÓW I LOGISTYKI
• (07.09.1998 – 10.08.1999) KIEROWNIK LOGISTYKI
01.03.1996 – 31.08.1998 Philips Lighting Poland S.A., Piła
• (01.02.1998 – 31.08.1998) KIEROWNIK LOGISTYKI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile
• (02.11.1997 – 31.01.1998) KIEROWNIK PRODUKCJI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (z zachowaniem stanowiska – Kierownika Sekcji Planowania)
• (01.09.1996 – 01.11.1997) KIEROWNIK SEKCJI PLANOWANIA I ZAOPATRZENIA ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (TL/CFL).
• (01.03.1996 – 30.08.1996) LOGISTYK ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH TL / CFL Piła
11.07.1994 – 29.02.1996 PORT GDYNIA S.A. (MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.)
• Specjalista w dziale marketingu spółki.
Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Marek Mokot nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Mokot nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Kopydłowski
Wykształcenie:
Pan Piotr Kopydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2000 roku ukończył Studium dla dyrektorów finansowych zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji. W latach 1998 – 1999 odbył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania finansami i inwestycji finansowych.
Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
Pan Piotr Kopydłowski z Grupą Rawlplug związany jest od 1998 roku. Od 2001 roku był Dyrektorem ds. finansowych, od 2004 r. Prokurentem, a od 1.01.2009 r. do dziś jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.). W latach 2005 – 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w spółce Amicus sp. z o.o. W okresie 05.2007 – 01.2009 r. był Prezesem Zarządu w Śrubex S.A. Od 07.2011 r. do 12.2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora finansowego w Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję Prokurenta. Dodatkowo Pan Piotr Kopydłowski pełni szereg funkcji w spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.
Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Piotr Kopydłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej , spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Kopydłowski nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Go to top