14/2014 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 5/20140613 w sprawie oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2013, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2014.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić :
a. dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top