14/2005 – Zgoda RN na utworzenie spółki zależnej Koelner SK

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na utworzenie i zawiązanie z Panem Stefanem Buńczakiem, obywatelem Słowacji, zam. w Myjavie, spółki akcyjnej, która będzie działała pod firmą : „Koelner SK” z siedzibą w Myjavie (Republika Słowacji). Kapitał zakładowy nowoutworzonej spółki akcyjnej pod firmą: ”Koelner SK” wynosić będzie 1.000.000 SKK (jeden milion koron słowackich) z czego: – Koelner S.A. obejmie w kapitale zakładowym spółki 51% wszystkich akcji, za kwotę 510.000 SKK (pięćset dziesięć tysięcy koron słowackich), pokrywając je wkładem pieniężnym, – Stefan Buńczak obejmie w kapitale zakładowym spółki 49% wszystkich akcji, za kwotę 490.000 SKK (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy koron słowackich), pokrywając je wkładem pieniężnym. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej nowoutworzonej spółki akcyjnej pod firmą : „Koelner SK” będzie produkcja i sprzedaż technik zamocowań dla budownictwa. Pod warunkiem skutecznej rejestracji na terenie Republiki Słowackiej spółki „Koelner SK” i dokonaniu przez akcjonariuszy wszystkich wymaganych wpłat na kapitał założycielski nowoutworzonej spółki, Rada Nadzorcza Koelner S.A. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Koelner SK” z kwoty 1.000.000 SKK (jeden milion koron słowackich) o kwotę stanowiącą równowartość w walucie słowackiej 3.000.000,00 EUR (trzy miliony EUR), z czego: – Koelner S.A. obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym 51% nowoutworzonych akcji, za kwotę stanowiącą równowartość w walucie słowackiej 1.530.000,00 EUR (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy EUR), pokrywając je wkładem pieniężnym, – Stefan Buńczak obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym 49% nowoutworzonych akcji, za kwotę stanowiącą równowartość w walucie słowackiej 1.470.000,00 EUR (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy EUR), pokrywając je wkładem niepieniężnym. Pod warunkiem skutecznej rejestracji na terenie Republiki Słowackiej spółki akcyjnej pod firmą „Koelner SK” , Rada Nadzorcza Koelner S.A. wyraziła zgodę na nabycie przez spółkę „Koelner SK” na terenie Republiki Słowackiej nieruchomości niezabudowanej dla potrzeb budowy nowego centrum logistyczno-produkcyjnego przeznaczonego dla prowadzenia przez „Koelner SK” statutowej działalności gospodarczej na terenie Republiki Słowackiej.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Go to top