13/2019 – Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy w wysokość 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Rada Nadzorcza dodatkowo pozytywnie oceniła przedstawioną propozycję Zarządu dotyczącą:
a. ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2019 r.,
b. wypłaty dywidendy w dniu 23.08.2019 r.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top