13/2016 – Zmiany do umowy kredytowej spółki zależnej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2016 r. spółka zależna Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy ramowej o udzielanie kredytów handlowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2015 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. Aneks zwiększa limit finansowania przyznany spółce zależnej do 25 mln zł.

Jednocześnie zmianie ulega wartość umów poręczenia tego kredytu zawartych pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a Rawlplug S.A. i spółkami zależnymi: Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Koelner Polska sp. z o.o. oraz Fabryką Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o.o. Każdy z poręczycieli poręcza wartość kredytu do kwoty 30 mln zł. Poręczenia zostały zawarte na okres do 31 marca 2018 r.

Zmiana wysokości powyższego kredytu odbywa się w ramach globalnego limitu kredytowego przyznanego Grupie Kapitałowej Rawlplug S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w wysokości 119,5 mln zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone za  wynagrodzeniem na warunkach rynkowych. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Wartość każdej z umów poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top