13/2015 Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 5/20150612 w sprawie oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2014 i wypłaty dywidendy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu ustalającego wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu dywidenda zostanie wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy),
– z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 91 473,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze).

Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top