13/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOELNER SA wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER SA na dzień 12.07.2010 r. godz. 15.00, oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER SA

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOELNER SA
Projekty uchwał na NWZA KOELNER SA

Ogloszenie_o_zwolaniu NWZA Koelner SA 2010 07 12 (108,2 KB)

Go to top