13/2008 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „KOELNER S.A.” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537.
Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Jana Kasprowicza 58/60 o godz. 10.00.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2007,
c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER  w roku obrotowym 2007,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2007.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2007, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,
b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2007,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER  w roku obrotowym 2007,
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007,
e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007,
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
7. Zmiany Statutu Spółki Koelner S.A.
8. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z postanowieniami art. 402§2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki.
§4 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu :
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
3) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
4) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
7) magazynowanie i przechowywanie towarów,
8) leasing finansowy,
9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ,
12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ,
14) działalność rachunkowo-księgowa,
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami,
16) reklama,
17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
18) produkcja narzędzi,
19) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
Otrzymuje następujące brzmienie :
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
3. Produkcja gazów technicznych,
4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
6. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
7. Produkcja klejów,
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
10. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
11. Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
13. Produkcja narzędzi,
14. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
15. Produkcja złączy i śrub,
16.  Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu,
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
24. Roboty związane z budową dróg i autostrad,
25. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
27. Przygotowanie terenu pod budowę,
28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
29. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
32. Tynkowanie,
33. Zakładanie stolarki budowlanej,
34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
35. Malowanie i szklenie,
36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
41. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
45. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
46. Transport drogowy towarów,
47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
48. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
49. Działalność związana z oprogramowaniem,
50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
53. Leasing finansowy,
54. Pozostałe formy udzielania kredytów,
55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
56. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
58. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
59. Pozostałe badania i analizy techniczne,
60. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  niesklasyfikowana,
65. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
66. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej  niesklasyfikowane,
67. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
68. Działalność związana z pakowaniem,
69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.
Go to top