13/2007 – Przyjęcie akcji serii D do KDPW.

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 27 lutego 2007 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (dalej „KDPW”), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił uchwałą nr 167/07 przyjąć do KDPW do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz nadać im kod PLKLNR000041. Warunkiem przyjęcia akcji do KDPW jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zarejestrowanie powyższych akcji zwykłych na okaziciela serii D w KDPW nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o emisję tych akcji w rejestrze przedsiębiorców.

Go to top