13/2004 – Informacja o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii A1

Zgodnie z § 43 ust. 1 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 24 listopada 2004 roku r. uchwałą nr 555/04 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki Koelner S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczył je kodem PLKLNR000017.

Go to top