12/2021 – Wygranie przetargu na zakup nieruchomości niezabudowanej w Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – rozpoczęcie realizacji istotnej inwestycji – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych 23.07.2021

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka” „Emitenta”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2021 roku spółka zależna Emitenta – RAWLPLUG 5PL sp. z o.o. – wygrała przetarg na zakup nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 4,1433 ha zlokalizowanej w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów.

Zakup nieruchomości nastąpi w terminie do końca sierpnia 2021 roku. Transakcja zakupu nieruchomości  rozpoczyna realizację przez Spółkę (poprzez spółkę zależną RAWLPLUG 5PL sp. z o.o.) inwestycji „Budowa Centrum Dystrybucji w Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informacje, których upublicznienie zostało opóźnione kolejno w dniu 23 kwietnia 2021 roku i 9 lipca 2021 roku, na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), tj.:

  1. UZYSKANIE ZGODY RADY NADZORCZEJ NA INWESTYCJĘ I PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD DECYZJI O REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO „BUDOWA CENTRUM DYSTRYBUCJI
    W KOSTRZYŃSKO- SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ”.

„Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka” „Emitenta”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku na podstawie uzyskanej zgody  Rady Nadzorczej  podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji planu inwestycyjnego „Budowa centrum dystrybucji w Kostrzyńsko – Słubickiej specjalnej strefie ekonomicznej”.

Inwestycja będzie realizowana przez dedykowaną tej inwestycji spółkę zależną RAWLPLUG 5PL sp. z o.o., w której Emitent objął 100% udziałów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w  Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim. Inwestycja będzie obejmować budowę od podstaw nowoczesnego magazynu wysokiego składowania o powierzchni 18 tys. m2, stworzenie zewnętrznej infrastruktury, zakup, instalację i uruchomienie niezbędnych urządzeń technologicznych i pomocniczych, w tym automatyka i dedykowane systemy IT.

Inwestycja pozwoli na przeniesienie części procesów logistycznych z Centrali Spółki do nowo utworzonego centrum dystrybucji, zwiększenie możliwości magazynowych i dostępności produktowej, bezpośrednią obsługę wysyłek drobnicowych w Europie,  usprawnienie i optymalizację łańcucha dostaw dla istniejącego zakładu produkcyjnego w Łańcucie, uwolnienie  wykorzystywanych terenów pod magazyny we Wrocławiu na produkcję produktów wysokomarżowych. Budowa nowego centrum dystrybucji wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. na polskim rynku, jak również da potencjał do rozszerzenia działalności na rynkach europejskich.

Planowana wartość całej inwestycji to kwota nie mniejsza niż 80.299.000 zł. Nakłady inwestycyjne obejmą zakup działki, budowę magazynu, nabycie wyposażenia, automatyki oraz dedykowanych systemów IT. Wydatki będą ponoszone w  latach 2021-2025. Zarząd planuje zakończenie całej  inwestycji do końca 2025 roku. Realizacja inwestycji nastąpi z wykorzystaniem finansowania ze środków własnych Emitenta oraz kredytów bankowych.

Plan inwestycyjny zakłada wystąpienie przez spółkę zależną RAWLPLUG 5PL sp. z o.o.
z wnioskiem do władz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne o wydanie decyzji o wsparcie inwestycji w okresie 15 lat w związku z realizacją w/w Inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji”.

 

  1. UZYSKANIE DECYZJI WŁADZ KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ O WSPARCIU INWESTYCJI „BUDOWA CENTRUM DYSTRYBUCJI W KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ” NA OKRES 15 LAT W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W WYSOKOŚCI DO 35% KWALIFIKOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU POLSKA STREFA INWESTYCJI.

„Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2021 roku spółka zależna Emitenta – RAWLPLUG 5PL sp. z o.o. – otrzymała od władz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję o udzieleniu spółce zależnej wsparcia dla nowej inwestycji realizowanej przez Emitenta i jego spółkę zależną, polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa usługowego specjalizującego się w świadczeniu usług logistycznych w pełnym zakresie, tj. magazynowanie, planowanie i zaopatrzenie, call center, obsługa celna, planowanie i zarządzanie transportem i doradztwo logistyczne. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomości o powierzchni 4,1433 ha, położonej w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów. Decyzja o wsparciu nowej inwestycji została wydana na okres 15 lat. W przypadku zrealizowania inwestycji spółce zależnej przysługiwać będzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji”.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnymi raportami będzie informował o kolejnych, istotnych etapach ww. inwestycji.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 23.07.2021r. Zgromadzenie Wspólników RAWLPLUG 5PL sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.000.000,00 zł celem zapewnienia spółce środków pieniężnych na zakup przedmiotowej nieruchomości oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Go to top