12/2020 – Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 7 lipca br., ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.

Przedmiotem skupu realizowanego poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza obrotem zorganizowanym będzie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Proponowana cena zakupu ustalona przez Zarząd Spółki wynosi 7,50 zł (siedem złotych 50/100) za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu będzie Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A., w tym szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz harmonogramu składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść zaproszenia zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w zaproszeniu.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A. (260,9 KB)

Go to top