12/2016 – Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2016 roku wpłynęło do Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie zostało złożone przez Pana Janusza Pajkę – Członka Rady Nadzorczej Spółki. Dotyczy ono sprzedaży 10 akcji Rawlplug S.A. po cenie 8,30 zł za akcję przez podmiot, w którym osoba zobowiązana tj. Pan Janusz Pajka sprawuje funkcję kierowniczą i posiada stały dostęp do informacji poufnej oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 5 kwietnia 2016 roku.

Go to top