12/2007 – Warunki subskrypcji akcji serii D.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości warunki subskrypcji akcji Spółki w związku z publiczną ofertą objęcia nowych akcji w Spółce kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie wyjątku określonego w art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Jednocześnie Spółka informuje, że podjęła zobowiązanie wobec Oferującego – Domu Maklerskiego BZWBK SA do nieemitowania bez uzyskania uprzedniej zgody Oferującego nowych akcji przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji akcji. Spółka została też poinformowana przez AMICUS Sp.z o.o. S.k. oraz panów Radosława Koelnera i Przemysława Koelnera, że w umowie zawartej z Domem Maklerskim BZWBK SA podjęli oni wobec Oferującego zobowiązanie do niesprzedawania akcji bez uzyskania uprzedniej zgody Oferującego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich transakcji sprzedaży akcji Koelner SA w wyniku dołączenia posiadanych przez nich akcji do pakietu akcji emitowanych przez Koelner SA. Warunki emisji stanowią załącznik do niniejszego raportu.
[Koelner – warunki subskrypcji akcji serii D.pdf]

Koelner-warunki subskrypcji akcji serii D. (61,5 KB)

Go to top