12/2006 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „KOELNER S.A.” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537.
Zarząd KOELNER S.A. działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Baudouina de Courtenay 16 (sala konferencyjna Hotelu „Gem” ) o godz. 10.00.

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok obrotowy 2005,
c. sprawozdania z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2005,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2005,
e. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2005.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
a. sprawozdania z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2005, wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,
b. opinii Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2005.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) Spółki za rok 2005,
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2005,
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2005,
e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005,
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.
8. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.

Go to top