12/2005 – Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji przez BZ WBK AIB Asset Manageme

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od BZ WBK AIB Asset Management SA, iż w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 14 lutego 2005 r., klienci tej spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koelner SA. W dniu 14 lutego 2005 r. na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management SA objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 1.524.850 akcji Koelner SA, co stanowiło 5,08% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 1.524.850 głosów, co stanowiło 5,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Podstawa prawna§ 5 ust. 1 pkt 21 RO – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Go to top