11/2014 – Zamiar wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2013

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu 14 maja b.r  podjął uchwałę w sprawie propozycji co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 10.745 tys. zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd Rawlplug S.A. proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień  28 sierpnia 2014 r.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2013 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top