10/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 października 2023 roku Spółka otrzymała od Amicus Poliniae Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ_Amicus Poliniae (2MB)

Go to top