10/2021 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki- 21/06/2021

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) ustaliło liczbę członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 6 osób oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję część jej dotychczasowych Członków, tj. Krystynę Koelner, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Stabiszewskiego, Włodzimierza Frankowicza oraz Janusza Pajkę. ZWZ powołało także nowego Członka Rady Nadzorczej Annę Piotrowską – Kus. Jednocześnie ZWZ wybrało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

 

Spółka informuje ponadto, iż ZWZ odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pamułę w związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

 

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o złożonych przez jej Członków oświadczeniach stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Go to top