10/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu 20 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i wypłaty dywidendy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu ustalającego wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu dywidenda zostanie wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.948.796,35  zł,
– z kapitału zapasowego w kwocie 4.796.003,65  zł.

Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 9.08.2016 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień  25.08.2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top