10/2015 – Zamiar wypłaty dywidendy za 2014 rok

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.13 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 10.744.800 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję.

Zarząd Rawlplug S.A. proponuje, aby dywidenda została wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 10.653.326,06 zł,
– z kapitału zapasowego w kwocie 91.473,94 zł.

Jednocześnie Zarząd Rawlplug S.A. proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2014 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top