10/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KOELNER SA wraz z projektami uchwał

10/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KOELNER SA wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd KOELNER SA podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER SA na dzień 8.06.2010 r. godz. 11.00, oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER SA Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KOELNER SA
Projekty uchwał na ZWZA KOELNER SA
Projekt uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu KOELNER SA

Ogloszenie o zwolaniu ZWZA Koelner SA 2010 06 08 (111,3 KB)

Go to top