10/2006 – Nabycie ponad 5% akcji w Fabryce Śrub ŚRUBEX SA

Zarząd Koelner SA informuje, że wskutek rozliczenia w dniu 6 kwietnia 2006 r. transakcji zawartych w dniu 3 kwietnia 2006 r. poza rynkiem regulowanym, Koelner SA nabyła 179.807 akcji w spółce publicznej pod firmą „Fabryka Śrub ŚRUBEX Spółka Akcyjna” („Śrubex”), które uprawniają do 179.807 głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubexu, co stanowi 9,99994% głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubexu.

Przed rozliczeniem ww. transakcji Emitent posiadał 179.806 akcji w Spółce. Nabycie akcji w Śrubex-ie jest następstwem zawarcia przez Emitenta umowy z NFI Progress SA i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA (razem „Sprzedawcy”) oraz z Domem Maklerskim BZWBK SA. umowy zobowiązującej jej strony do zawarcia transakcji, w rozliczeniu których Sprzedawcy zbędą na rzecz Koelner posiadane przez siebie akcje w Śrubex-ie, to jest 359.613 akcji, stanowiących 19,99% kapitału zakładowego Śrubexu i uprawniających do 19,99% w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Śrubexu, za stałą cenę 30,00 PLN, powiększoną w drugiej transakcji o 0,23 PLN (tytułem kosztu pieniądza w czasie).

Sprzedawcy będą zwolnieni z obowiązku doprowadzenia do zawarcia transakcji pakietowych w zgodzie z warunkami określonymi powyżej, jeżeli przed zawarciem takiej transakcji zostanie ogłoszone wezwanie na akcje Śrubexu. Ponadto, w przypadku ogłoszenia przez Emitenta wezwania na akcje Śrubexu przed upływem 30 dni od daty zawarcia transakcji pakietowej, po cenie wyższej aniżeli 30,00 PLN, Emitent zobowiązany będzie wyrównać Sprzedawcom różnicę pomiędzy ceną oferowaną w wezwaniu a ceną zapłaconą za akcje w transakcjach pakietowych.

Zamiarem Emitenta jest zwiększenie swojego stanu posiadania akcji w Śrubex-ie i zintegrowanie jej działalności z działalnością całej grupy Koelner. W chwili obecnej rozważane są różne warianty dalszego postępowania Emitenta, które w swoim efekcie mają doprowadzić do ściślejszego zintegrowania Spółki w ramach Grupy Koelner.
Inwestycja Emitenta w akcje Śrubexu ma charakter strategiczny.

Go to top