1/2021 – Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. Emitenta w sposób określony w art. 515 § 1 KSH na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 17 września 2020 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia Emitenta z Koelner Polska sp. z o.o. zostały podjęte w dniu 30 października 2020 r.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Koelner Polska sp. z o.o.
O wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner Polska sp. z o.o. Emitent informował dotychczas w raportach bieżących o numerach: 23, 24, 25, 27 i 28/2020.

Połączenie ww. podmiotów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. (dalej „Grupa”), a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w tym oszczędności związane z likwidacją obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki przejmowanej jako odrębnego podmiotu prawnego.

Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego.

Powyższa operacja połączenia nie będzie miała wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2021.

Go to top