1/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
III kwartał 2017 r. – 13 listopada 2017 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2016 r. (SA-R) – 21 marca 2017 r.
skonsolidowany raport roczny za 2016 r. (SA-RS) – 21 marca 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z §101 ust. 2 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) („Rozporządzenie”), Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

Go to top