1/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

W związku z §103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) („Rozporządzenie”) Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2016 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.
III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2015 r. (SA-R) – 21 marca 2016 r.
skonsolidowany raport roczny za 2015 r. (SA-RS) – 21 marca 2016 r.

Jednocześnie zgodnie z §101 ust. 2 i §102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Go to top