1/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

W związku z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Rawlplug S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2014 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2014 r. – 1 września 2014 r.

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2013 r. (SA-R) – 21 marca 2014 r.
skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (SA-RS) – 21 marca 2014 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.

Działając zgodnie z §102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.
Działając zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Go to top